herbeBOI - Poglądowa aplikacja eBOI3 dla powiatów - AlfaTV

Formularze elektroniczne na ePUAP

Lista dostępnych formularzy elektroniczych.

Warunki korzystania

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji.

  1. W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP, konieczne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. Aby poprawnie przeprowadzić instalację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji

Szczegóły dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy opisane są w poradniku interesanta

Wpisz nazwę formularza, której szukasz

Nazwa usługi
02/GP - Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
04/GP - Ustanowienie trwałego zarządu* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
07/GP - Wniosek o uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu* Wydział Urbanistyki i Architektury
09/GP - Zgłaszanie prac kartograficznych* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
10/GP - wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków* Powiatowy Rzecznik Konsumentów
15/GP - Zgłaszanie zmian do ewidencji gruntów i budynków* Powiatowy Rzecznik Konsumentów
AB - Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
AB - Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z sąsiedniej nieruchomości* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
AB - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydział Urbanistyki i Architektury
AB - Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy/ wykonywania robót budowlanych* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu ogrodzenia* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu zjazdu* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy* Wydział Komunikacji i Dróg
GN 01 - Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 01 - ZWROT GRUNTÓW POD BUDYNKAMI* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 02 - Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających zgłoszeniu do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 02 - ZWROT GRUNTÓW ODDANYCH W DOŻYWOTNIE UŻYTKOWANIE* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 04 - USTALENIE WARUNKÓW REKULTYWACJI GRUNTÓW* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 08 - Decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 09 - Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 12 - NAJEM LOKALU* Powiatowy Rzecznik Konsumentów
GN 19 - PRZYZNANIE BONIFIKATY W OPŁACIE ROCZNEJ NA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE NA CELE MIESZKANIOWE* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 23 - USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GP - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GP - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości* Powiatowy Rzecznik Konsumentów
KD 07 - Wymiana dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu , nalepki kontrolnej na szybę lub znaku legalizacyjnego* Wydział Komunikacji i Dróg
KD 18 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób na obszarze powiatu* Wydział Komunikacji i Dróg
OK 01 - Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OŚ 05 - Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 06 - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 07 - Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 11 - Pozwolenie zintegrowane* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 24 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 32 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 34 - Zezwolenie na transport odpadów* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Pismo ogólne do urzędu Wydział Organizacyjny
RŚ - Wniosek o wydanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RŚ - Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RŚ - Wniosek o wydanie zaświadczenia, dotyczącego objęcia działek ewidencyjnych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją administracyjną z zakresu gospodarki leśnej* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RŚ - Zgłoszenie cechowania drewna* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
UA 03 - Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego inwestora* Wydział Urbanistyki i Architektury
UA 09 Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki Wydział Urbanistyki i Architektury
UA 10 Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego Wydział Urbanistyki i Architektury
WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wydział Organizacyjny
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy* Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Wydział Komunikacji i Dróg
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu sezonowego* Wydział Komunikacji i Dróg
Wydawanie dzienników budowy Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa