herbeBOI - Poglądowa aplikacja eBOI3 dla powiatów - AlfaTV

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
02/GP - Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
04/GP - Ustanowienie trwałego zarządu* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
07/GP - Wniosek o uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu* Wydział Urbanistyki i Architektury
09/GP - Zgłaszanie prac kartograficznych* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
10/GP - wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków* Powiatowy Rzecznik Konsumentów
15/GP - Zgłaszanie zmian do ewidencji gruntów i budynków* Powiatowy Rzecznik Konsumentów
AB - Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
AB - Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z sąsiedniej nieruchomości* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
AB - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydział Urbanistyki i Architektury
AB - Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy/ wykonywania robót budowlanych* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu ogrodzenia* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu zjazdu* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy* Wydział Komunikacji i Dróg
GN 01 - Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 01 - ZWROT GRUNTÓW POD BUDYNKAMI* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 02 - Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających zgłoszeniu do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 02 - ZWROT GRUNTÓW ODDANYCH W DOŻYWOTNIE UŻYTKOWANIE* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 03 - Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 04 - USTALENIE WARUNKÓW REKULTYWACJI GRUNTÓW* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 04 - Wydawanie kopii mapy ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 05 - Wydawanie wypisów z rejestru gruntów do celów opiniodawczych Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 06 - Wydawanie dokumentacji do celów prawnych Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 07 - Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 08 - Decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 09 - Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 10 - Aktualizacja klasyfikacji gruntów Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 11 - Zamówienie na wgląd do materiałów zasobu do celów szacowania nieruchomości oraz na udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 12 - NAJEM LOKALU* Powiatowy Rzecznik Konsumentów
GN 12 - Nieodpłatne przyznawanie na własność działki pod budynkami i działki gruntowej z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenie emerytalno-rentowe. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 19 - PRZYZNANIE BONIFIKATY W OPŁACIE ROCZNEJ NA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE NA CELE MIESZKANIOWE* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 23 - USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GP - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GP - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości* Powiatowy Rzecznik Konsumentów
KD 01 - Rejestracja pojazdu Wydział Komunikacji i Dróg
KD 02 - Czasowa rejestracja pojazdu Wydział Komunikacji i Dróg
KD 03 - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Wydział Komunikacji i Dróg
KD 04 - Wpis do dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu adnotacji (gaz, hak, taxi, L, VAT) Wydział Komunikacji i Dróg
KD 05 - Wyrejestrowanie pojazdu Wydział Komunikacji i Dróg
KD 06 - Czasowe wycofanie z ruchu Wydział Komunikacji i Dróg
KD 07 - Wymiana dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu , nalepki kontrolnej na szybę lub znaku legalizacyjnego* Wydział Komunikacji i Dróg
KD 08 - Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży lub zagubienia Wydział Komunikacji i Dróg
KD 09 - Nadanie cech identyfikacyjnych w pojeździe i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Wydział Komunikacji i Dróg
KD 10 - Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy (po egzaminie państwowym) Wydział Komunikacji i Dróg
KD 11 - Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność Wydział Komunikacji i Dróg
KD 12 - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział Komunikacji i Dróg
KD 13 - Wymiana prawa jazdy (przedłużenie ważności, zmiana danych, potwierdzenie kwalifikacji) Wydział Komunikacji i Dróg
KD 14 - Zwrot zatrzymanego prawa jazdy Wydział Komunikacji i Dróg
KD 15 - Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy) Wydział Komunikacji i Dróg
KD 16 - Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Wydział Komunikacji i Dróg
KD 17 - Wydanie zaświadczenia na wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego na potrzeby własne Wydział Komunikacji i Dróg
KD 18 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób na obszarze powiatu* Wydział Komunikacji i Dróg
KD 19 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Wydział Komunikacji i Dróg
OK 01 - Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK 02 - Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK 03 - Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK 04 - Kierowanie do kształcenia specjalnego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK 05 - Wydawanie zaświadczeń z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK 06 - Wydawanie zaświadczeń z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK 07 - Przyznawanie Pomocy Finansowej z Funduszu Zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK 08 - Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK 09 - Dotowanie szkół i placówek niepublicznych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OR 01 Rozpatrywanie skarg i wniosków Wydział Organizacyjny
OR 02 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek Wydział Organizacyjny
OŚ 02 - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 03 - Zezwolenie na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 04 - Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 05 - Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 06 - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 07 - Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 08 - Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 09 - Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 10 - Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 11 - Pozwolenie zintegrowane* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 12 - Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 13 - Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z posiadanego pozwolenia emisyjnego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 14 - Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 15 - Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 16 - Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złóż kopalin pospolitych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 17 - Przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 18 - Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 19 - Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 20 - Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 21 - Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 22 - Uzgadnianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 23 - Wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 24 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 25 - Ustalanie linii brzegowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 26 - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 27 - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 28 - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 29 - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wycinanie roślin z wód lub brzegu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 30 - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 31 - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, odbudowę, rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację urządzenia wodnego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 32 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 33 - Uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu przez spółki wodne na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 34 - Zezwolenie na transport odpadów* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 35 - Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie ww. działalności Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Pismo ogólne do urzędu Wydział Organizacyjny
PR 01 Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego
PR 02 Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego
PR 05 Objęcie wydarzenia honorowym patronatem Starosty Żnińskiego Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego
PR 06 Wyrażenie zgody na użycie herbu i flagi Powiatu Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego
PR 07 Dodanie podmiotu gospodarczego do bazy firm Powiatu Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego
PR 08 Aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego
PR 10 Udostępnienie zdjęć będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w celach niekomercyjnych Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego
PR 11 Nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego
PRK 01 - Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów
RŚ - Wniosek o wydanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RŚ - Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RŚ - Wniosek o wydanie zaświadczenia, dotyczącego objęcia działek ewidencyjnych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją administracyjną z zakresu gospodarki leśnej* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RŚ - Zgłoszenie cechowania drewna* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
UA 01 - Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury
UA 02 - Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Wydział Urbanistyki i Architektury
UA 03 - Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego inwestora* Wydział Urbanistyki i Architektury
UA 04 - Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury
UA 06 - Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego Wydział Urbanistyki i Architektury
UA 07 - Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu Wydział Urbanistyki i Architektury
UA 08 Przyjmowanie zgłoszeń budowy i wykonania robót budowlanych Wydział Urbanistyki i Architektury
UA 09 Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki Wydział Urbanistyki i Architektury
UA 10 Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego Wydział Urbanistyki i Architektury
WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wydział Organizacyjny
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy* Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Wydział Komunikacji i Dróg
Wniosek o wykorzystanie drogi w sposób szczególny Wydział Komunikacji i Dróg
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu sezonowego* Wydział Komunikacji i Dróg
Wydawanie dzienników budowy Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ZO 03 - Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego