Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Poglądowa aplikacja eBOI3 dla powiatów - AlfaTV

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
02/GP - Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
04/GP - Ustanowienie trwałego zarządu* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
07/GP - Wniosek o uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu* Wydział Urbanistyki i Architektury
09/GP - Zgłaszanie prac kartograficznych* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
10/GP - wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków* Powiatowy Rzecznik Konsumentów
15/GP - Zgłaszanie zmian do ewidencji gruntów i budynków* Powiatowy Rzecznik Konsumentów
AB - Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
AB - Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z sąsiedniej nieruchomości* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
AB - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydział Urbanistyki i Architektury
AB - Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy/ wykonywania robót budowlanych* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu ogrodzenia* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu zjazdu* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej* Wydział Komunikacji i Dróg
DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy* Wydział Komunikacji i Dróg
GN 01 - Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 01 - ZWROT GRUNTÓW POD BUDYNKAMI* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 02 - Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających zgłoszeniu do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 02 - ZWROT GRUNTÓW ODDANYCH W DOŻYWOTNIE UŻYTKOWANIE* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 04 - USTALENIE WARUNKÓW REKULTYWACJI GRUNTÓW* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 08 - Decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 09 - Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 12 - NAJEM LOKALU* Powiatowy Rzecznik Konsumentów
GN 19 - PRZYZNANIE BONIFIKATY W OPŁACIE ROCZNEJ NA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE NA CELE MIESZKANIOWE* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GN 23 - USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GP - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów* Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GP - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości* Powiatowy Rzecznik Konsumentów
KD 03 - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Wydział Komunikacji i Dróg
KD 07 - Wymiana dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu , nalepki kontrolnej na szybę lub znaku legalizacyjnego* Wydział Komunikacji i Dróg
KD 18 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób na obszarze powiatu* Wydział Komunikacji i Dróg
OK 01 - Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OŚ 05 - Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 06 - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 07 - Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 11 - Pozwolenie zintegrowane* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 24 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 32 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OŚ 34 - Zezwolenie na transport odpadów* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Pismo ogólne do urzędu Wydział Organizacyjny
RŚ - Wniosek o wydanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RŚ - Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RŚ - Wniosek o wydanie zaświadczenia, dotyczącego objęcia działek ewidencyjnych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją administracyjną z zakresu gospodarki leśnej* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RŚ - Zgłoszenie cechowania drewna* Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
UA 03 - Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego inwestora* Wydział Urbanistyki i Architektury
UA 09 Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki Wydział Urbanistyki i Architektury
UA 10 Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego Wydział Urbanistyki i Architektury
WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wydział Organizacyjny
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok z obcego państwa Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy* Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Wydział Komunikacji i Dróg
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu sezonowego* Wydział Komunikacji i Dróg
Wydawanie dzienników budowy Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa